Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2014

imunpredictable
17:29
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że nie stać mnie na coś, boję się, nie znoszę; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź
— K.Miller
Reposted fromswojszlak swojszlak viamindQfuck mindQfuck
imunpredictable
17:27
Szli obok siebie - dwa niezależne kontynenty doświadczeń i uczuć - niezdolni się porozumieć.
— William Golding — Władca much
Reposted frommorphine morphine vianotthesame notthesame
imunpredictable
17:24
Irytują mnie ludzie, którym wydaje się, że na wszystkim się znają.
Reposted fromsewinglover sewinglover vianotthesame notthesame
imunpredictable
17:13
Wszystko już było, oprócz nas.
— Żulczyk.
Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viazoo zoo

October 08 2014

imunpredictable
18:24
Nie potępiajmy dawców złudzeń,  gdyż je rozdają zgodnie z zamówieniami.
— L. Jasińska
imunpredictable
18:21
Opłakuję coś, czego nigdy nie miałam. 
Co za absurd. 
Rozpacz z powodu przeklętych nadziei, 
przeklętych marzeń i oczekiwań.
— Internety
Reposted bynooodleovermind

August 22 2014

imunpredictable
17:22

July 27 2014

imunpredictable
16:57
Reposted fromswojszlak swojszlak viastarryeyed starryeyed
imunpredictable
16:54
Reposted fromwhatashame whatashame viastarryeyed starryeyed
imunpredictable
16:50
Reposted fromSzpilko Szpilko viastarryeyed starryeyed
imunpredictable
16:49
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory viazoo zoo

July 04 2014

imunpredictable
15:57
4300 2f8a
Reposted froma-antimatter a-antimatter vianotthesame notthesame
imunpredictable
15:57
8237 ef35
Reposted fromstarryeyed starryeyed vianotthesame notthesame

March 25 2014

imunpredictable
19:05
Reposted byaalison34cottony-cosmonaut
imunpredictable
19:04

February 16 2014

imunpredictable
17:31
1138 0638
Reposted fromzielono zielono vianotthesame notthesame
imunpredictable
10:09
Reposted fromjokeeee jokeeee viadieeine dieeine
imunpredictable
10:06
imunpredictable
10:05
imunpredictable
10:05
Reposted frommartrol martrol viaostatnia-melodia ostatnia-melodia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl